ReadyPlanet.com
bulletHome
dot
About us
dot
bulletContact us
bulletAbout us
bulletGuest Room
dot
Newsletter

dot
dot
Package start from 1or2 pax
dot
bulletAngkor wat
bulletหลวงพระบาง
bulletMyanmar
bulletฮานอย-ฮาลอง
bulletJumpasak - Wat Pu
bulletฮ่องกง
dot
The gallery
dot
bulletApsara & Bayon
bulletAngkor Wat shadow
bulletBeng Mealea...in green
bulletBanteay Chamar
bulletMrauk - U [1]
dot
Photo tell
dot
bulletภูฏาน - ลมหายใจแห่งศรัทธา
bulletล่องแม่น้ำโขง
bulletทุ่งไหหิน
bulletจาก ปากเซ ถึง...กระแจะห์
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletinle ... The utopia
bulletดาลัท เมืองดอกไม้-เวียดนาม
bulletWat Pu ...in green
bulletMae Hong Sorn
bulletWat Pu - Jumpasak
bulletNan - Luangphabang
bulletAngkor Wat
bulletHochimin - Dalat
bulletI-San
bulletเที่ยวเนปาล
bulletเที่ยวนิวซีแลนด์
dot
เล่าสู่กันฟัง
dot
bulletอ่านก่อน เที่ยวอียิปต์
bulletปิรามิด - สฟิงซ์ แห่งกีซ่า
bulletอียิปต์...วิหารลักซอร์
bulletอ่านอะไรดีก่อนไปเที่ยวนครวัด
bulletชมเพลิน.. อัปสรา
bulletพม่า..เที่ยวทะเลสาบอินเล
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletไปจ่ายตลาด...ที่ อินเล
bulletแสงเหงาที่... เทียนมู่
bulletเขิลกับขำ..ที่ สะหวันเขต
bulletเที่ยวตุรกี
bulletNagano-Apples
dot
Travel Usefulness
dot
bulletExchange Rates
bulletWeather forecast
bulletDictionary
bulletInternational Phone Code
dot
Related Information
dot
bulletเที่ยวหลวงพระบาง
bulletCambodia Temple site
bulletSambor Prei Kuk
bulletKoh Ker
bulletMrauk-U
bulletBanteay Chamar
dot
Link
dot
bulletรายการทัวร์ต่างประเทศ
bulletเที่ยวเมืองไทย
bulletนครวัด


www.thailandmgg.com
 
Booking.com
 
จองโรงแรม Agoda
 

 

hotel deals in luang prabang


All about Angkor
Magzine online


ทะเลสาบอินเล 3D2N

 

 
เที่ยวอินเลเมืองน้ำ งามสงบ....ดั่งเมืองในนิทาน
มัณฑะเลย์-ทะเลสาบอินเล
เดินทางได้ทุกวันตั้งแต่ 2 ท่าน
   
วันแรก   กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ ......[-,L,D] 
.........   บินสู่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
.........   เดินทางถึงสนามบินมัณฑะเลย์ (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ ราชธานีสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง ชม วิหาร ชเวนันดอร์ สร้างด้วย ไม้สักทองทั้งหลังร่องรอยที่เหลืออยู่จริงของพระราชวังมัณฑะเลย์ นำท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)  สถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่า “หนังสือที่ ใหญ่ที่สุดในโลก
 เย็น   เดินทางสู่ MANDALAY HILL จุดชมทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สุดของเมือง มัณฑะเลย์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง ให้ท่านบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นเข้าสู่ที่พัก
วันที่สอง   มัณฑะเลย์ - อินเล ......[B,L,D]
 0400   นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า พร้อมทั้งร่วมพิธีการล้างพระพักตร์ ธรรมเนียมสำคัญและถือว่าศักดิ์สิทธ์และปฏบัติสืบทอดมายาวนาน หลังจากนั้นกลับสู่โรงแรมที่พัก
 0600   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ
0840   บินสู่เมืองเฮโฮโดยสายการบิน ภายในประเทศ
0920   เดินทางถึงสนามบินเมืองเฮโฮ เดินทางโดยรถสู่เมืองยองชเว ท่าเรือสู่ทะเลสาบอินเล ระหว่างทาง นำชม SHWE YAN PHE วัดไทยใหญ่ อายุ 115 ปี เป็นจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวมักบันทึกภาพสวย ของพระเณรกับช่องประตู และหน้าต่าง
1100   เดินทางถึงเดินทางถึงเมืองยองชเว (Nyuang Shwe) นั่งสามล้อพม่า ไซก้า (Saika) ชมเมือง จากนั้นลงเรือ ชมความงามของทะเลสาบอินเล ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา ที่อาศัยอยู่รอบๆทะเลสาบอินเล ชมตลาดเช้าของชาวอินตา ศูนย์รวมค้าขายของชนเผ่าต่างๆ ขนสินค้าจากดอย ใส่เกวียนมาขายกันในตลาดแห่งนี้ ผ่านชมหมู่บ้านชาวประมง หมู่บ้านผลิตเครื่องเงินเครื่องทอง โรงงานตีมีดแบบโบราณ ระหว่างล่องเรือจะเห็นวิธีการหาปลาแบบชาวอินตา โดยใช้เท้าพายเรือขาเดียวอยู่เป็นระยะ
 เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในทะเลสาบ
บ่าย   บินสู่เมืองร่างกุ้ง โดยสายการบิน......... (เที่ยวบินภายในประเทศพม่า)
เย็น   เดินทางถึงกรุงย่างกุ้ง บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า จากนั้นเข้าสู่โรงแรมที่พัก
   วันที่สาม   ร่างกุ้ง - กรุงเทพฯ ......[B,L,-]
 เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
    หลังอาหารนำชมทัศนียภาพของตัวเมืองย่างกุ้ง ย่านถนนพรหม บริเวณรอบนอก พระบรมธาตุเจดีย์ชเวดากอง จากนั้นกราบนมัสการ พระบรมธาตุชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า แล้วช้อปปิ้งสิ้นค้าของที่ระลึก ส่งท้ายที่ตลาดสก๊อต หรือเรียกว่าตลาดโบโจ๊ก (Bogyoke Market)
 เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 .........   เดินทางสู่สนามบินเมกาลาดอน ย่างกุ้ง
 .........   บินกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน.........
ทะเลสาบอินเล - รัฐฉานพม่า
     
   
 

อัตราค่าบริการ Till ..........

Hotel Accommudation

Price - Person

2-3 pax

4-5pax

6-9 pax

Single sup.

Inle - Paradise Inle Resort

2x,xxx

1x,xxx

1x,xxx

3,xxx

Yangon - Myanmar Life, Asia Plaza, Central Hotel

  เด็กอายุ 1 - 12 ปี เสริมเตียงราคา 90% ของผู้ใหญ่ , ไม่เสริมเตียงราคา 80% ของผู้ใหญ่

 
 
ค่าบริการรวม ค่าบริการไม่รวม
* ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ไป – กลับ ย่างกุ้ง – เฮโฮ * ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - ร่างกุ้ง
* ยานพาหนะนำเที่ยวตามรายการ * Visa เข้าประเทศพม่า
* ที่พัก 2 คืนตามรายการพักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ เช่นค่าใช้จ่ายส่วนตัว
* อาหารทุกมื้อตามรายการ * vat 7%
* มัคคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาไทย,Eng  
* ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการ  
* ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
* ประกันค่ารักษาพยาบาล วงเงินท่านละ 500,000 บาท  
   
 

 
Myanmar

Easy Myanmar
ทัวร์มรัคอู-ซิตตเวย
ร่างกุ้ง-อินแขวน 3D2N article
ร่างกุ้ง - พุกาม - มัณฑเลย์ 4D3N
ร่างกุ้ง - อินเล 4D3N
Grand myanmar 7D6N
ร่างกุ้ง-หงสา แพคเกจทัวร์ 3D2N
มัณฑะเลย์-อังวะ 3D-01
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา-Group
อินเล...เมืองน้ำในนิทาน article
เทวรูปขอม ที่วัดมหามัยมุนี
Easy ร่างกุ้ง
อินเล-พุกาม-ร่างกุ้ง 6 Day Private
เชียงตุง - กรุ๊ปทัวร์
รถม้าที่ พินอูวินล์
มรัคอู -Ko Thoung Temple
มรัคอูทัวร์
โรงแรมพม่า
ร่างกุ้ง-ชเวดากอง
มัณฑะเลย์-พินอูวิน-สกายน์ 3D2N
1000 เจดีย์ - Shwe Inn Dain Pagoda
Mingun- มิงกุน เจดีย์ที่สร้างไม่เสร็จ
Mruk-Ou มรัคอู เมืองโบราณ ในพม่า
มรัค อู ... The Variety