ReadyPlanet.com
bulletHome
dot
About us
dot
bulletContact us
bulletAbout us
bulletGuest Room
dot
Newsletter

dot
dot
Package start from 1or2 pax
dot
bulletAngkor wat
bulletหลวงพระบาง
bulletMyanmar
bulletฮานอย-ฮาลอง
bulletJumpasak - Wat Pu
bulletฮ่องกง
dot
The gallery
dot
bulletApsara & Bayon
bulletAngkor Wat shadow
bulletBeng Mealea...in green
bulletBanteay Chamar
bulletMrauk - U [1]
dot
Photo tell
dot
bulletภูฏาน - ลมหายใจแห่งศรัทธา
bulletล่องแม่น้ำโขง
bulletทุ่งไหหิน
bulletจาก ปากเซ ถึง...กระแจะห์
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletinle ... The utopia
bulletดาลัท เมืองดอกไม้-เวียดนาม
bulletWat Pu ...in green
bulletMae Hong Sorn
bulletWat Pu - Jumpasak
bulletNan - Luangphabang
bulletAngkor Wat
bulletHochimin - Dalat
bulletI-San
bulletเที่ยวเนปาล
bulletเที่ยวนิวซีแลนด์
dot
เล่าสู่กันฟัง
dot
bulletอ่านก่อน เที่ยวอียิปต์
bulletปิรามิด - สฟิงซ์ แห่งกีซ่า
bulletอียิปต์...วิหารลักซอร์
bulletอ่านอะไรดีก่อนไปเที่ยวนครวัด
bulletชมเพลิน.. อัปสรา
bulletพม่า..เที่ยวทะเลสาบอินเล
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletไปจ่ายตลาด...ที่ อินเล
bulletแสงเหงาที่... เทียนมู่
bulletเขิลกับขำ..ที่ สะหวันเขต
bulletเที่ยวตุรกี
bulletNagano-Apples
dot
Travel Usefulness
dot
bulletExchange Rates
bulletWeather forecast
bulletDictionary
bulletInternational Phone Code
dot
Related Information
dot
bulletเที่ยวหลวงพระบาง
bulletCambodia Temple site
bulletSambor Prei Kuk
bulletKoh Ker
bulletMrauk-U
bulletBanteay Chamar
dot
Link
dot
bulletรายการทัวร์ต่างประเทศ
bulletเที่ยวเมืองไทย
bulletนครวัด


www.thailandmgg.com
 
Booking.com
 
จองโรงแรม Agoda
 

 

hotel deals in luang prabang


All about Angkor
Magzine online


ภูกาน เพคเกจทัวร์ภูฏาน 5D4N article

 

ภูฏาน

 
 
แพคเกจทัวร์ ภูฎาน 5D4N

พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วังดีโปดรัง

อิสระเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 1 ท่าน
 
วันแรก กรุงเทพฯ - พาโร - ทิมพู
     

0430

  เดินทางถึงสนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นอาคารผู้โดยสารขาออก ประตูที่ 10 เคาน์เตอร์ W  เช็คอินตั๋วที่สายการบินแห่งชาติภูฏาน ดรุกแอร์ (Druk Air) สายการบินเดียวที่บินตรงสู่ประเทศภูฏาน

0650

  เหิรฟ้าสู่ เมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน ดรุกแอร์ เที่ยวบินที่ KB 131  (เครื่องแวะจอดที่ เมืองKolgata ประเทศอินเดีย ประมาณ 40 นาที ผู้โดยสารที่จะไปพาโรไม่ต้องลงจากเครื่อง)
 1050   เดินทางถึงสนามบินพาโร เมืองพาโร (ใช้เวลาบินประมาณ 5 ช.ม.รวมเวลาแวะที่ เมืองKogata เวลาประเทศภูฎาน ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชม.) ผ่านพิธีการเข้าตรวจคนเข้าเมือง พบไกด์ท้องถิ่นให้การต้อนรับ (English speaking guide) จากนั้นนำชม
     - วัดคิชู (Kyichu  Lhakhang) วัดเก่า สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าซองเซินกัมโป กษัตริย์แห่งทิเบต ตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 และ ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ภายในโบสถ์หลังเก่าพื้นปูด้วยไม้แผ่นใหญ่ มีพระประธานองค์ใหญ่ เบื้องหน้ามีรอยบุ๋มเนื่องจากมาจากการยืนและกราบพระในจุดเดียวกันเป็นเวลายาวนาน ซึ่งศาสนิกชนลัทธิลามะจะกราบแบบอัษฎางคประดิษฐ์ คือนอนราบพื้นอันเป็นการแสดงคารวะสูงสุด
 1200    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย   เดินทางโดยรถยนต์ สู่เมืองทิมพู (ระยะทาง 68 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูฏาน ตื่นตาตื่นใจกับสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบ และเอกลักษณ์เฉพาะตัวของภูฏาน ตลอดสองข้างทาง ระหว่างทางแวะชม
     เดินทางถึงเมืองทิมพูนำชม
- Memorial Chorten หรือมหาสถูปที่พระเจ้า จิกมี ดอร์จี วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 3 ที่ปกครองภูฏาน ในช่วงปี ค.ศ. 1952 – 1972 ทรงได้รับพระฉายาว่า “พระบิดาแห่งภูฏานยุคใหม่” (King of Modernization) สร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- ชมตลาด weekend market ชมสินค้าพื้นบ้าน สินค้าเกษตร ผักสด ผลไม้ และสินค้าที่ระลึก ( รายการนี้จัดให้ชมได้เฉพาะวันเดินทางที่ตรงกับสุดสัปดาห์)

 เย็น

  นำท่านเดินเล่นในตัวเมืองทิมพู สัมผัสความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมการแต่งกาย ตลอดจนมิตรไมตรีจิตของผู้คน ท่านสามารถจับจ่ายซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองต่าง ๆ เช่น ผ้าทอภูฏาน เครื่องประดับเงิน ภาพพระบฏ (Thangka) หนังสือ หรือแสตมป์ที่ระลึกในรูปแบบต่าง ๆ ภูฏานจัดเป็นประเทศ “เจ้าแห่งแสตมป์” แห่งหนึ่งของโลก แสตมป์ของภูฏานจะมีให้เลือกในรูปแบบ และราคาที่หลากหลาย ทั้งรูปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ รูปวัดและพระราชวัง (ซอง รูปสัตว์ รูปดอกไม้ต่าง ๆ รวมทั้งยังมีแสตมป์ 3 มิติ อีกด้วย
     บริการอาหารค่ำ และพักผ่อนที่โรงแรมในเมืองทิมพู
 วันที่สอง  ทิมพู
 0700   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำชม
     - วัดชันกังคา (Changangkha Temple) วัดเก่าแก่สร้างในค.ศ. ที่ 14 หรือ กว่า 600 ปี
ภายในอาคารมีภาพเขียนสีเรื่องราวเกี่ยวศาสนาพุทธ

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์หายากของภูฏาน สถานอนุรักษ์ ตาคิน (Takin)
สัตว์ประจำชาติของภูฏาน ซึ่งมีลักษณะ เหมือนวัว ผสมแพะ

- ชมทิวทัศน์เมืองทิมพู ณ จุดชมวิวของเมืองทิมพู และ วัดแม่ชี ซิลูคา
(Zilukha Nunnary) ซึ่งเป็นวัดแห่งเดียวในทิมพูที่มีแม่ชีจำวัด
และศึกษาเล่าเรียนอยู่

- หอสมุดแห่งชาติ (The National Library) และโรงเรียน
สอนงานศิลปะ (The School of Arts and Crafts or the
Painting School) ซึ่งนักเรียนชายที่รักการเรียนทางด้านศิลป์
กำลังประดิษฐ์ งานศิลปะแขนงต่างๆ เช่น การแกะสลักไม้ การปั้น
พระพุทธรูปปูนปั้น การวาดภาพพระบฏ หรือภาพทังก้า (Tanka)

-เยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมพื้นเมืองของรัฐบาล(The Government
Handicraft) พิพิธภัณฑ์ผ้าทอแห่งชาติ (The National Textile
Museum) และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พื้นบ้าน(The Folk Heritage Museum)
 เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 บ่าย   นำชม - ทาชิโชซอง (Tashicho Dzong) ซึงเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองหลวงทิมพู ซองแห่งนี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากและใหญ่โต ปัจจุบันถูกใช้แยกเป็นส่วนต่างๆ เช่น สถานที่ทำงานของกษัตริย์ สถานที่พักในฤดูร้อนของสมเด็จพระสังฆราช ตลอดจนสถานที่ทำการของรัฐบาล

 เย็น

  บริการอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมในเมืองทิมพู
วันที่สาม ทิมพู– ปูนาคา – วังดีโปดรัง

0700

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

0800

 

เดินทาง สู่เมืองวังดีโปรดัง ทางทิศตะวันออกของเมืองทิมพู ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม. ระหว่างทางแวะถ่ายภาพซิมโตคาซอง วิทยาลัยแห่งแรกในภูฏาน บนเส้นทางสู่เมืองวังดีโปดรังและปูนาคา จะเป็นทิวทัศน์ของภูเขาสูงสลับกับแม่น้ำลำธารใสสะอาด ริมทางอาจเห็นดอกกุหลาบพันปี (Rhododendron) การทำสวนแอปเปิ้ล (ตามฤดูกาล ระหว่างเดือน Jul-Sep) และกงล้อมนตราที่หมุนโดยใช้พลังน้ำ ระหว่างทางแวะพักจุดที่สูงที่สุดบนเส้นทางนี้ ที่ ดอร์ชูลา (Dorchula Pass) ระดับความสูง 3,150 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เป็นช่องเขาที่สามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้ในบางวันอาจเห็นทะเลหมอกปกคลุมอยู่ทั่วไป แวะชมและคาระวะ สถูป 109 สถูป อันโดดเด่น งดงาม สร้างโดยการนำของราชินีแห่งภูฎาน เพื่อเป็นขวัญในสงคราม ขับไล่กบฎอินเดียให้ออกจากภูฎาน โดยกษัตริย์ภูฎาน(รัชกาลที่4) ทรงนำทัพเอง

จากนั้นเดินทางต่อจนถึงเมืองวังดีโปดรัง (Wangdi Phodrang) ในอดีตที่สำคัญของประวัติศาสตร์ภูฏาน ชมวังดีโปดรังซอง สร้างในปี ค.ศ.1638 โดย ซับดรุง นาวัง นัมเกล (Shabdrung Ngawang Namgyal) ผู้สร้างชาติภูฎาน ซองแห่งนี้ตั้งอยู่บนสันเขาระหว่างแม่น้ำ พูนาค และแม่น้ำดาง ซึ่งเก่าแก่และยังคงเอกลักษณ์ สถาปัตยกรรมหลังคาซองแบบดั้งเดิม

เที่ยง

 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

  เดินทางไปยังเมืองปูนาคา เมืองปูนาคา อดีตราชธานีของภูฏาน (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1639 – 1955) สร้างและปกครองโดย ชับดรุง งาวัง นัมเกล (Shabdrung Ngawang Namgyal) ระยะทาง 21 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที

นำชม ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) ซองที่สวยสง่าที่สุดในภูฎาน ในทำเลงามจุดบรรจบของแม่น้ำ 2 สาย คือแม่น้ำโพ (Po Chu) และแม่น้ำโม (Mo Chu) อันหมายถึง แม่น้ำพ่อ และแม่น้ำแม่ ไหลมาบรรจบกัน เป็นซองที่ ประกอบพิธีสำคัญของชาติ เป็นที่ประทับของพระสังฆราชในฤดูหนาว

เย็น

 

บริการอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมในเมืองปูนาคา

 
 วันที่สี่ ปูนาคา พาโร

0700

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
0800   เดินทางกลับสู่เมือง พาโร รวมระยะทางประมาณ 126 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงกว่า

เที่ยง

;

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นำชม - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในเมืองพาโร ซึ่งในอดีตเคยเป็นป้อมปราการ หรือตาซอง (Ta Dzong) แต่ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ.1968 มีทั้งหมด 6 ชั้น เก็บรวบรวมเครื่องแต่งกาย อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอย รูปสต๊าฟสัตว์ป่า ในแถบเทือกเขาหิมาลัย ตลอดจนดวงตราไปรษณีย์ที่สวยงามมากมายหลายรูปแบบ

- พาโรซอง (Paro Rinchen Pong Dzong) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1645 บนพื้นที่ เด่นตระหง่าน ในหุบเขาพาโร เดินข้ามสะพานไม้ที่สวยงามพาดผ่านแม่น้ำเพื่อเข้าสู่ตัวซอง ที่นี่ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Little Buddha อีกด้วย ปัจจุบันพาโรซองเป็น ทั้งสถานที่สำหรับส่วนบริหารเมืองพาโร และส่วนที่เป็นวัด มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป

เย็น

  นำท่านเดินเล่นในตัวเมืองเก่าพาโร ก่อนรับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรม ในเมืองพาโร
     
     
 
วันที่ห้า พาโร - กรุงเทพฯ

0700

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และเช็ดเอาท์ออกจากโรงแรม

0800

 

เดิน ทางไปที่บริเวณสถูปซัทซัม (Satsam Chorten) ในระยะใกล้ที่จะพอจะเห็น วัดทักซัง (Taktsang Monastery) วัดนี้เป็นสถาปัตยกรรมชั้นยอด ที่แขวนอยู่บนหน้าผาสูง (การเดินทางไปที่นี่ ต้องมีเวลาอีก 1 วัน รายการทัวร์จะต้องปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มระยะการเดินทางอีก 1 วัน) วัดทักซัง  มีความหมายว่าที่อยู่ของเสือ (Tiger’s Nest) หรือวัดถ้ำเสือ ซึ่งตั้งตามตำนานความเชื่อเก่าของวัดแห่งนี้กล่าวไว้ว่า เมื่อครั้งที่ท่านคุรุรินโปเช (ศาสดาชั้นสูงของพุทธ ในนิกายของชาวภูฎาน ได้รับการยกย่องว่า เท่าเทียมกับพระพุทธเจ้า) เข้าเผยแผ่ธรรมะในดินแดนแห่งนี้ ท่านได้แปลงร่างเป็นพญาครุฑขี่หลังเสือ เหาะเหินขึ้นมาจำศีลภาวนา ณ ถ้ำเล็กๆบนหน้าผาแห่งนี้เป็นเวลากว่า 3 เดือน ต่อมาให้มีการสร้างวัดเพื่อให้พระที่มาปฏิบัติธรรมอยู่อาศัย และสร้างต่อๆ มาถึง 13 อาคาร อาคารเหล่านี้เคยถูกไฟไหม้หลายหนแต่ก็บูรณะขึ้นมาใหม่

0850

 

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินพาโร

1050

 

เหินฟ้ากลับกรุงเทพโดยสายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบินที่ KB140 (แวะเมืองกาย่า ประมาณ 45 นาที ไม่ต้องลงจากเครื่องบิน)

1615

 

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ และความทรงจำที่ดี

     
 

 
เนื่องจากประเทศภูฎาน มีความโด่ดเด่น เป็นเอกลักษณ์ หลากหลาย ทั้งในแง่ของธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม ที่น่าสนใจ
รายการเดินทางนี้ เป็นแนวทาง ที่จัดเป็นหลักและเหมาะกับเวลา แต่ความสนใจของผู้เดินทาง ย่อมมีความสนใจที่แตกต่าง
ดังนั้นท่านสามารถปรับปรุงรายการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับความต้องการและฤดู กาลท่องเที่ยวได้
โดยเราจะให้คำแนะนำเพื่อให้ท่านได้เดินทางตามโปรแกรมที่ปรารถนา
 
 

อัตราค่าบริการระหว่าง กันยายน – ธันวาคม 2554

  คณะ 3- 4 ท่าน (พักห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 54,500 บาท
  คณะ 2 ท่าน (พักห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 58,500 บาท
เดินทางคนเดียว ราคาท่านละ 59,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม ราคาท่านละ 7,000  บาท
 
 หมายเหตุ
1. โรงแรมที่ภูฏานส่วนใหญ่เป็นโรงแรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากรัฐบาลภูฏาน (โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว มีประมาณ 2-3 แห่ง ในภูฏาน ซึ่งราคาสูงมาก)
2.เนื่องจากภูฏาน มีอากาศเย็นตลอดปี โรงแรมในภูฏานจึงไม่มีแอร์ มีแต่ฮีตเตอร์ ในห้องพัก
2. รายการอาหารในภูฏาน มีไม่หลากหลาย ดังนั้นอาหารส่วนใหญ่จึงเหมือนๆ กัน จึงควรเตรียมอาหารสำรอง ไปด้วยเพื่อช่วยลดความเบื่อหน่าย ในรสชาติของอาหาร
3. การชำระค่าทัวร์ต้องชำระค่าทัวร์ก่อนเดินทาง 15 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อทางรัฐบาลภูฏานจะออกเอกสารวีซ่าให้
4. ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน และการปรับค่าโดยสารของสายการบิน
5. ราคาดังกล่าวจะต้องออกตั๋ว DRUK AIR ที่จากประเทศภูฏาน
6. การจองตั๋ว Druk Air จะต้องออกตั๋วภายใน 24 ชั่วโมง หลังที่นั่ง Confirm ตั๋วออกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือ Refund ตั๋วได้
 
อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าที่พัก 4 คืน โดยใช้โรงแรมที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน(Standard Room)
2. ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ - พาโร - กรุงเทพฯ
   โดยสายการบิน ดรุ๊กแอร์
3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่กำหนดในโปรแกรม
4. ยานพาหนะ และค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
5. ค่าวีซ่าเข้าประเทศ US$ 20 (Single Entry)
6. ค่าภาษีอากรขาออกสนามบิน กรุงเทพฯ และ พาโร
7. ค่า Development Fund ที่ทางรัฐบาลภูฏาน เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยว
8. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) คอยอำนวยความสะดวกตลอดโปรแกรม
9. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด (แต่ไม่รวมในมื้ออาหาร)
 
ค่าบริการไม่รวม
1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
2. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าแจ้งเข้าออก กรณีคนต่างด้าว
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าทิปไกด์และคนขับรถ, เครื่องดื่มและอาหารนอกรายการ,ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ
4. ค่าภาษีบริการ 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5. ค่าประกันภัย

เอกสารที่ใช้ในการทำวีซ่า
1. สำเนาหนังสือเดินทางมีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

การชำระเงิน
ทางบริษัทฯ ขอชำระมัดจำ 30,000 บาท สำหรับการจอง ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

การยกเลิก
ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 22 วันทำงาน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 14 วันทำงาน บริษัทฯมีความจำเป็นต้องหัก 50% ของราคาทัวร์
ถ้ายกเลิกกะทันหันก่อนเดินทาง 10-14 วัน บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการ ออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ เนื่องจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ เหตุผลและปัญหาทางการเมือง การนัดหมายหยุดงาน และการยกเลิกเที่ยวบิน
Bhutan

ภูกาน แพคเกจทัวร์ภูฏาน 4D3N article
เล่าเรื่อง ซอง[Dzong] ในภูฏาน article
ภูฏาน จิตวิญญาณและ ศรัทธา
ภูฏาน ชีวิต ศรัทธา และสามัญ
Bhutan Life pic-ภาพขีวิต ในภูฏาน article
ภูฏาน - เครื่องแต่งกายชาวภูฏาน
ภูฏาน-ประเทศ article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (138376)
เจ้าชายจิกมี่อภิเษกสมรสเมื่อไรไปได้หรือเปล่าอยากเห็นพิธีสมรส
ผู้แสดงความคิดเห็น Da วันที่ตอบ 2011-09-27 20:21:49 IP : 223.207.122.114[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล